هدف و انگیزه سایتاین سایت، سایتی پژوهشي، تحقيقاتي و علمي است كه در حوزه تخصصي علوم سياسي و مطالعات منطقه ای با همكاري و ياري جمعي از دانشجويان مطالعات منطقه ای و علوم سياسي آغاز بكار نموده است .
اين تارنما با هدف ايجاد فضايي علمي و پژوهشي راه اندازي شده كه علاقمندان و دانشجويان علوم سياسي (در همه گرايش ها ) بتوانند باهمكاري و راهنمايي راهگشاي اساتيد و علماي علم سياست ، مفاهيم و اصول مربوطه اين علم را بيشتر بياموزند و در كنار آن مطالب و مقالات خود را نيز براي استفاده ديگران ارائه نمايند.

بلوک چهارم